§ 1
Foreningens navn er T.I.F.’s Venner.

§ 2
Foreningens hjemsted er: Terndrup, Skørping Kommune.

§ 3
Foreningens formål er:
at yde T.I.F. (Terndrup Idrætsforening) økonomisk og moralsk støtte i arbejdet med idrætsungdommen i Terndrup.
at være T.I.F. behjælpelig i de evt. økonomiske opgaver, der måtte blive T.I.F. pålagt i egen eller fælles interesser for idrætten – dog ikke støtte til ordinære driftsudgifter.
at søge oparbejdet en medlemskreds, der ved sit kontingent kan danne en del af den økonomiske baggrund for foreningens virke.

§ 4
Intet medlem hæfter personligt for foreningens forpligtelser, men kun for betaling af sit kontigent.

§ 5
Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 5 personer:
formand
næstformand
kasserer
sekretær
bestyrelsesmedlemmer
Ved den årlige generalforsamling vælges medlemmerne til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år ad gangen, dog således, at der ved den første ordinære generalforsamling er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen.

§ 6
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indvarsles ved opslag i forretninger senest 14 dage før afholdelsen.
Den således indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig i alle forhold vedrørende foreningen ved almindelig stemmeflertal.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før gveneralforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter kontingentet.

§ 7
Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. aflæggelse af regnskab
4. indkomne forslag
5. valg af bestyrelse + 2 suppleanter
6. valg af 2 revisorer + 1 suppleant
7. fremtidige arbejder – nye aktiviteter
8. eventuelt

§ 8
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og træffer beslutning om uddeling af evt. støtte i henhold til foreningens formålspagraffer.

§ 9
Vedtægtsændringer kan godkendes med almindelig stemmeflertal.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen med sædvanlig varsel.
Såfremt 25 % af medlemmerne indgiver skriftlig anmodning skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 11
Ophævelse af foreningen kan ske med almindelig stemmeflertal. I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder forenigens midler hovedkassen i T.I.F. (Terndrup Idrætsforening).

Vedtaget på generalforsamling 26. september 2005