Vedtaget på forenings ordinær generalforsamling Den 3/12 2002.

§1. Forenings navn og hjemsted

Forenings navn er Terndrup erhvervsforening. Den hjemsted er Terndrup.

§2. Formål

Forenings formål er. At virke til fremme af Terndrups erhvervsliv. At skabe good-will for erhvervsstanden udadtil og indadtil At varetage medlemmernes interesser og rettigheder At medvirke til at skabe mulighed for nye erhvervsvirksomheder At skabe mulighed for samarbejde imellem medlemmer

§3. Medlemskab

Som medlem kan optages alle, der driver håndværk, industri, handel samt liberal erhverv i Terndrup og omegn. Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Opkrævning sker en gang årligt. Indmeldelse sker til bestyrelsens medlemmer. Udmeldelse sker skriftligt til kassereren senest d. 1 oktober til Udtrædelse pr. 31 oktober.

§4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader de nødvendige afstemninger afholde. Beslutningerne foretages ved almindelig stemmeflerhed og hver medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle personvalg skal ske ved skriftelig afstemning. Kun medlemmer der er tilstede ved generalforsamlingen kan vælges til bestyrelsen med mindre der er skriftlig tilkendegivelse. Foreningens sekretær indfører de vedtagne beslutninger og valgene i foreningens protokol, som underskrives af dirigent og sekretær. Forslag der ønskes behandlede på den ordinære generalforsamling må være formanden i hænde inden d 1. november. Den årlige generalforsamling afholdes senest de. 15 december og medlemmerne indvarsles skriftlig med mindst 14 dags varsel, med angivelse af dagsorden.

Dagsorden

  1. valg af dirigent
  2. formandens beretning
  3. regnskab
  4. fastsættelse af kontingent
  5. indkomne forslag
  6. valg til bestyrelsen
  7. valg af 2 revisorer samt 1 suppleant
  8. valg af 7 repræsentanter til idrætshal
  9. valg af 7 repræsentanter til svømmehal
  10. evt.

§5. Bestyrelsen

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens virksomhed i overensstemmelse med vedtægerne og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. De 7 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der skiftevis er 3 og 4 på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Foreningen forpligtiges ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens eller næstformandens. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 5 eller flere medlemmer incl. Formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens- i hans fravær den fungerende formand – stemme udslag. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov og kan inddrage personer uden for bestyrelsen i arbejdet. Bestyrelsen har ansvaret for og udpege halvdelen af forenings repræsentanter til svømmehal og idrætshal. Bestyrelsesmødet indkaldes skriftlig med dagsorden. Protokollen fra forrige møde læses op. Beslutninger indføres i protokollen som underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

§6. Formanden

Formanden modtager alle henvendelser til foreningen og har ansvaret for indkaldes og ledelse af møderne. Der afholdes møder når formanden finder det nødvendig eller når 2 bestyrelsesmedlemmer opfordre hertil.

§7. Næstformand

Næstformanden skal træde i formandens sted når denne er forhindret.

§8. Kasseren

Kasseren fører foreningens regnskab og medlemsliste. Opkræver kontingent og udbetaler de af bestyrelsen anviste beløb. Regnskabsåret går fra 1 november til 31 oktober. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen valgte revisorer.

§9. Sekretæren

Sekretæren fører forenings forhandlings protokol, hvori alle beslutninger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger indføres. Sekretæren udsender mødeindkaldelse og lignende efter formandens anvisninger.

§10. Foreningens formue

Foreningens likvide midler indsættes i byens pengeinstitutter. Den samlede bestyrelse har ansvaret for at midlerne anvendes i henhold til foreningens formålsparagraf. Foreningen kan dog ikke optage lån, behæfte, erhverve eller sælge fast ejendom uden generalforsamlingens samtykke. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§11. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen bestemmer det eller når 10 medlemmer fremsender skriftlig begæring derom med angivelse af, hvad dr ønskes forhandlet. Indvarsling hertil sker på samme måde som til en ordinær generalforsamling eventuelt med kortere varsel efter bestyrelsens skøn. I indvarslingen skal dagsorden angives. Når formanden modtager en sådan begæring om ekstraordinær generalforsamling skal han uden opsættelse indkalde dertil.

§12. Vedtægtsændringer

Forandringer i disse vedtægter må forinden de har gyldighed vedtages på en generalforsamling hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Såfremt et forslag får flertal, men ikke opnår 2/3 flertal kan forslaget genfremsættes på en ny generalforsamling der afholdes senest 20 dage efter. Her er almindelig stemmeflerhed afgørende.

§13. Foreningens ophør

Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en generalforsamling hvor 2/3 af samtlige medlemmer skal være til stede og ¾ af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes til en ny generalforsamling efter reglerne for ekstraordinær generalforsamling og spørgsmål afgøres da ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue en institution der har tilknytning til byen og efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.