Referat:

18 veloplagte mennesker mødte, torsdag d 07.03.13 op på Terndrup Kro for, at deltage i Terndrup Borgerforenings generalforsamling.

Ad. 1
Dirigent: Børge Olsen, referent: Rikke Vibæk Fynbo

Ad. 2
Formandens beretning tog udgangspunkt i det halvårlige nyhedsbrev som foreningen udsender vedhæftet et girokort som dd har givet 150 medlemmer, der er et ønske om at øge medlemstallet samt øge de som har valgt at deltage i forenings el.
Beretningen fortsatte med de mange arrangementer som borgerforeningen selv, gennem 2012 har afviklet og alle de, som er båret af et samarbejde mellem de forskellige foreninger og institutioner i Terndrup. Deltagerantallet ved de forskellige arrangementer tegner et tydeligt billede af stor opbakning fra byens borgere.
Formanden kunne også berette om det samarbejde borgerforeningen og de øvrige foreninger har etableret for aktivt, at kunne påvirke den kommunalpolitiske strategi, vedrørende den fremtidige udvikling i og omkring Terndrup.
Som selvstændig aktør har borgerforeningen været med i en arbejdsgruppe omkring etablering af en efterskole i det gamle sygehus, projektet er nu skrinlagt.
I forhold til udvikling, så er ”Projekt Mølleskoven” afsluttet, desværre har der været to episoder med hærværk og den sidste omgang har fået et retsligt efterspil, som endnu ikke er afsluttet.
På nuværende tidspunkt er borgerforeningen repræsenteret i en arbejdsgruppe, der arbejder med Erhvervsudvikling og levevilkår i den østlige del af Rebild.
Af andre igangværende projekter er INFO TV med forventet opstart september 2013.

I 2012 modtog Borgerforeningen økonomisk støtte fra Pensioniststøttefonden til afvikling af bankospil på plejehjemmet. ”De døde Duers” bidrag går til vedligeholdelse og reparationer i Mølleskoven. Midlerne fra St. Brøndum Sparekasses Fond var til reparation og vedligeholdelse af flagalléen.
Formanden sluttede af med at takke alle de frivillige som er med til at holde opsyn, vedligeholde og udbedre skader i Mølleskoven og til alle de frivillige som sørger for, at der kan sættes en flagallé gennem byen ved særlige lejligheder, samt en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

Efter formandens beretning var der rosende ord til Borgerforeningen fra flere af de fremmødte.

Ad.3
I forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet var der uddybende spørgsmål vedrørende konteringen af forskellige beløb. Borgerforeningen har et driftsoverskud på 2536,43 + 35.000 fra lag Himmerland til Mølle skoven.

Ad 4
Der blev givet en grundig beskrivelse i vigtigheden af, hvorfor de 7 repræsentanter som skulle vælges fra Borgerforeningen skulle sidde i både våd og tørhallens bestyrelse – da det, ved den fremtidige sammenlægning, bliver til en og samme bestyrelse.

Ad5
Det blev vedtaget, at kontingentet til Borgerforeningen fortsat er: 100,-kr. for enlige og 150,-kr. pr. husstand.

Ad6
Steen Niemann, Maria Friis Andersen, Niels Peter Giliamsen Søren Jensen Var på valg. Steen og Maria ønskede at genopstille. Gunnar Spanggård stillede op.
Steen, Maria, og Gunnar blev valgt til bestyrelsen, Niels Peter Giliamsen blev valgt til suppleant.

Ad 7
Verner Dissing og Knud Pedersen fortsætter som revisorer.

8+9
Mette Overgård og Preben Jæger havde fremsendt en fuldmagt i forbindelse med opstilling til bestyrelsen ved sammenlægningen af tørhallen og vådhallen blev:
Mette Overgaard, Preben Jæger, Lene Krogh Poulsen, Ann Lindkvist Jensen, Maria Friis, Børge Olsen ,Ivan Johansen
valgt og godkendt som repræsentanter fra borgerforeningen.

Ad 10
Forslag om at sætte flag op i byen d 15. april hvor Astrup fylder 100 år Svend, Hanne, Søren
Afslutningsvis fik Niels Peter Giliamsen overrakt en bette gave som tak for sin indsats i bestyrelsen gennem hele sin valgperiode og alle blev opfordret til at deltage i de kommende arrangementer