§1.
Foreningens navn er ”Terndrup Borgerforening”, stiftet 11. januar 1897.
Foreningens formål er at varetage egnens interesser i almindelighed og
arrangere sammenkomster og fester for medlemmer for derved at styrke sammenholdet.

§2.
Alle myndige personer med fast tilknytning til egnen kan blive medlem af
Foreningen.

§3.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Hvert medlem har en stemme.
Højest 2 medlemmer pr. husstand kan have stemmeret.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§4.
Ordinær generalforsamling en gang årligt først i marts mdr.
Indkaldelse skal ske mindst 14 dage før ved opslag.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde flg. Punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Valg af 5 medlemmer til Terndrup Idrætscenter repræsentantskab.
9. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet under § 4 skal indsendes skriftligt til
Foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§5.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt eller senest 4 uger efter at mindst en femtedel af medlemmerne skriftligt har fremsat ønske herom overfor bestyrelsen.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved opslag og annoncering i en lokal avis med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

§6.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal, uanset antal fremmødte medlemmer. Der skal fortages skriftlig afstemning hvis et medlem ønsker det.

§7.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der er henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.
2 suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Formanden kan til enhver tid sammenkalde bestyrelsen.
2 bestyrelsesmedlemmer kan forlange bestyrelsen sammenkaldt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

§8.
Bestyrelsen er bemyndiget til på foreningens vegne at optage de for foreningens drift nødvendige lån.
Køb og salg af fast ejendom kræver vedtagelse på generalforsamling.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen ind- gåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse ud over kontingent forpligtigelsen.

§9.
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Det reviderede regnskab skal fremlægges på den ordinære generalforsamling.
Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

§10.
Medlemmer, som ikke har betalt kontingent senest en af bestyrelsens fastsat dato, er automatisk udtrådt af foreningen og kan ikke deltage i generalforsamlingen.

§11.
Generalforsamlingen kan ekskludere medlemmer, der udviser upassende optræden eller modarbejder foreningens formål.

§12.
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlem af foreningen.

§13.
Ikke medlemmer kan, deltage i foreningens arrangementer.

§14.
Såfremt foreningen opløses skal evt. midler anvendes i henhold til foreningens formål, jf. beslutning på generalforsamling.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 27-2 2014