Generalforsamling i Terndrup borgerforeningen/lokalråd
torsdag den 9. marts 2017 kl. 19.00. på Terndrup Kro

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning for det forløbne år.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleanter.
  8. Valg af 5 medlemmer til Terndrup Idrætscenter.
  9. Lokalrådet – de arbejdende udvalg orienterer.
  10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under § 4, skal indsendes skriftligt til foreningens formand, Ivan Johansen Rypevej 22 9575 Terndrup, eller på borgerforeningen@terndrupby.dk senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På valg er Steen Niemann og Gunnar Spanggaard.

Evt. forslag og regnskab lægges ud på hjemmesiden http://www.terndrupby.dk/borgerforening/ 7 dage før generalforsamling.

Husk, at kontingent for 2017 skal være betalt inden generalforsamling for at have stemmeret og for at være valgbar. Der kan også betales på dagen.

150 kr. pr husstand eller 100 kr. for enlige, kan indbetales på konto 9102 2024420054 HUSK at oplyse navn og adresse